Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

Bodzio02
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
Bodzio02
Potrzebuję Cię zobaczyć.
— może wtedy choć na chwilkę uśmiechnę się ze szczęścia.
Bodzio02
1192 9bd7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
Bodzio02
Bodzio02
4295 fb46 390
Reposted frompesy pesy viaucieknijmi ucieknijmi
Bodzio02
4050 3f34 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
Bodzio02
3505 017c 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
Bodzio02
8928 f2fc 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
Bodzio02
5114 601b 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit

July 04 2017

Bodzio02
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viahope24 hope24
4413 75ba 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadiammond diammond
Bodzio02
1911 e32c
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viadiammond diammond
7703 7b3a 390
Reposted fromportecreation portecreation viasuchamess suchamess
Bodzio02
4488 d05b 390
Reposted fromcinnamomum cinnamomum viahappy-hippie happy-hippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl