Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

Bodzio02
Damy radę. Ze wszystkim. Zawsze i na zawsze.
— liliowadusza
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viahope24 hope24

July 05 2017

2017 c0b0 390
Reposted fromheylola2 heylola2 viaxmartii xmartii
Bodzio02
8051 66ce 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxmartii xmartii
Bodzio02
4444 b87a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxmartii xmartii
Bodzio02
0806 9352 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxmartii xmartii
9613 44c2 390
Bodzio02
5797 ef82 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaxmartii xmartii
Bodzio02
Kocham cię powoli. Kocham cię głęboko. Kocham cię szeptem. Kocham cię zapamiętale. Kocham cię bezwarunkowo. Kocham cię czule i ostro, wolno i szybko. Poza czasem i na zawsze. Kocham cię, ponieważ po to się urodziłem.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaxmartii xmartii
Bodzio02
5609 863f 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxmartii xmartii
Bodzio02
5591 87e1 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxmartii xmartii
2383 b3d1 390
Reposted fromfreakish freakish viaxmartii xmartii
1938 bf56 390
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viaxmartii xmartii
Bodzio02
Reposted fromtoft toft viaxmartii xmartii
Bodzio02
8743 cf9d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaxmartii xmartii
Bodzio02
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Bodzio02
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viamefir mefir
Bodzio02
Bodzio02
4467 df0a 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaucieknijmi ucieknijmi
Bodzio02
1897 ab2d 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaucieknijmi ucieknijmi
Bodzio02
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl